תווים מיוחדים | הבלוג הטכני של סטודיו פייג'רס דיזיין   


תווים מיוחדים

שתף בפייסבוק


לא פעם אנחנו כותבים משהו ורוצים להוסיף לו תו מיוחד או תווין מיוחדים כדי לתת לטקסט שכתבנו עיצוב או משמעות בסיסית, כמו לב, חץ וכדומה. במקום ליצור תמונה ולצרף אותה לצד הטקסט בתהליך ארוך, ניתן להתשמש בתווים מיוחדים (Special Characters) הקיימים ב-html בצורה קלה. להלן טבלה עם תווים מיוחדים בסיסיים הקיימים לשימושים השונים. למשתמש הפשוט ניתן להעתיק את הסמל ולהדביק אותו היכן שרוצים.

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
 
:
;
<
=
>
?
@
 
[
\
]
^
_
`
 
{
|
}
~
 
 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
°
±
²
³
´
µ
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
Α
α
Β
β
Γ
γ
Δ
δ
Ε
ε
Ζ
ζ
Η
η
Θ
θ
Ι
ι
Κ
κ
Λ
λ
Μ
μ
Ν
ν
Ξ
ξ
Ο
ο
Π
π
Ρ
ρ
Σ
σ
Τ
τ
Υ
υ
Φ
φ
Χ
χ
Ψ
ψ
Ω
ω

בהצלחה.
שתף בפייסבוק


עמיר קרני

מעוז פיננסים

עמית אמודאי

האחים אהרון